Skolan

Våra vallöften

Skolpengen ska gå till undervisning – inte vinstutdelning

Offentliga skolmatsalar

NPF-säkra haninges skolor
(neuropsykatisk funktionsnedsättning som ADHD och Asperger)

Stoppa religiösa och kulturella friskolor och förskolor

Vi vill ha en kommunal F-9 (från förskoleklass till årskurs nio) skola i varje kommundel. I dagsläget saknas ett högstadium i Jordbro samtidigt som Brandbergsskolan riskerar att läggas ner.
Vi vill satsa på lärarna och deras arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska vara bra för både vuxna och barn.
Alla barn ska gå ur skolan med godkända betyg. Ett större fokus på läsa-skriva-räkna- kunskaper på lågstadiet, lovkurser, studiestöd under skoltid och läxhjälp ger eleverna stabilare underlag för fortsatta studier.
Vi anser vidare att varje stadium tydligare måste ansvara för att lyfta eleverna till godkändnivå.
Vi vill ha ett större föräldraansvar i skolan.

Läsande barn

Minns du biblioteket på din gamla skola? Hade ni ett stort rum med massor av böcker från bilderböcker upp till vuxenlitteratur, uppslagsverk och referensböcker som man bara fick läsa där och lärarna var mer intresserade av än eleverna? Eller hade ni en skrubb med några bokhyllor i som ett par svensklärare hade nyckel till och öppnade om de hade tid? Eller gick du på en skola där rektorn tyckte att ni istället kunde gå till det kommunala biblioteket för ”det ligger så nära” eller ”böcker kostar så mycket” eller ”vi kan inte ta in fler personal”? 

Biblioteket kan bidra till en lugnare miljö där barn kan dra sig undan om de inte vill vara med i vilda lekar eller behöver få en stund för sig själva. Biblioteket kan ofta erbjuda ett hörn för läxläsning också om eleverna får en håltimme eller vill göra dem innan de går hem. 

Haningepartiet anser att skolbiblioteken med utbildade bibliotekarier är för värdefulla för att mista. Vi behöver slå ett slag för en kompetens som riskerar att försvinna från skolorna med kraven på besparingar, lokaleffektivisering och pensionsavgångar. Alla skolor behöver ett eget bibliotek med en utbildad bibliotekarie. 

Skolmat

Skollunchen måste få vara en lugn stund av skoldagen. Maten ska vara näringsrik, närodlad och ekologisk. Vi tycker det är bra att skolan serverar frukost innan skolan börjar. Det är också viktigt att skolan serverar mellanmål.
Vi vill ge eleverna goda, sunda måltidsvanor. I den mån det finns kafeterior på skolan ska dessa tillhandahållna ett utbud av näringsrika och nyttiga produkter.

Vi vill öppna upp skolmatsalarna att bli offentliga lunchrestauranger. Vi välkomnar vuxna att delta i skolmåltiderna.

Skola för alla barn

Hemmasittare

Skolinspektionens rapport från 2016-11-10

Skolinspektionen har i en rapport fastslagit att det finns runt 20 000 barn som har en längre upprepad frånvaro samt ströfrånvaro i den svenska grundskolan. Men det faktiska antalet elever som inte dyker upp i skolan är betydligt större.
En undersökning som genomförts med kommunala tjänstemän och skolledare i Sverige, av stiftelsen Idéer för livet och den ideella föreningen Prestationsprinsen indikerar att 50 000 eller fler elever har en omfattande frånvaro. Dessa elever kallas hemmasittare.
Dessa elever, som kan befaras uppgå till hela 70 000 individer, riskerar på grund av bristande kunskaper och betyg från grundskolan att hamna utanför samhället.

Vi måste hjälpa dessa barn tillbaka till skolan genom ökat stöd till kommunens närvaroteam och en ökad insikt hos lärarna.

 

Psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna

Allt fler ungdomar rapporterar om psykiska besvär som oro och ångest, sådana rapporteringar är ett varningstecken för senare psykisk sjukdom och risker för självmord.
Den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar har fört med sig ett vårdbehov och försämrade förutsättningar som exempelvis att kunna etablera sig i samhället.

Vi vill förhindra psykisk ohälsa hos våra ungdomar och unga vuxna. Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem.
Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet, Så är det inte alltid i dag.
Vi värnar om att sätta in insatser i tid för våra ungdomar samt unga vuxna utifrån deras nivå och vill se ett mobilt ambulerande team som möter individen i hemmet eller utanför, för att kunna få tillit och kunna hjälpa denne till en meningsfull vardag.

Varje individ som sitter i ett utanförskap besitter förmågor som vi inte har råd att förlora och varje individ som vi inte hjälper ut i en sysselsättning kostar samhället mellan 10-15 miljoner kronor samhällsekonomiskt, har Haninge råd att förlora dessa ungdomar och unga vuxna.

 

Barn med NPF

De vanligaste funktionsnedsättningarna inom NPF-spektrat är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Exakt hur stor del av Haninges elever som har en sådan nedsättning är svårt att få fram men forskning visar att mellan 5 och 10% av Sveriges barn och unga har en NPF-diagnos.
Vi vill höja kunskapsnivån hos pedagoger, lärare, rektorer, tjänstemän och politiker inom kommunen samt NPF säkra allt från förskola till Komvux likt det Norrtälje kommun gör.

 

Resurser

Elever med särskilda behov får extra resurser i form av tilläggsbelopp.
Men trots att det är lagstadgat med resurser till diagnostiserade barn inom NPF faller resurserna bort. Det ges heller inte tillräckligt med information om vilka rättigheter dessa föräldrar kan kräva enligt LSS- Lagen om Särskilt Stöd. Tjänstemän skyller på varandra, samordning finns inte, personella resurser som tilldelats enskilda elever används som vikarie vid personalbrist och ansvaret bollas tillbaka på föräldrarna. Trots att det i LSS tydligt tvingar kommunen att upprätta sk SIP- Samordnad Individuell Plan görs ingenting om inte föräldrar kräver det.

Det finns också särskilda undervisningsgrupper för dessa elever i kommunens Lärstudios. Men de täcker bara 1% av eleverna i haninges grundskolor. Med enkel matematik framkommer att antalet platser inte på långa vägar motsvarar behovet som finns. Haningepartiet vill i ett första läge fördubbla antalet platser i Lärstudio för att utvärdera om ytterligare platser kan komma att behövas. Vi vill också NPF-säkra haninges skolor med start i Lärstudiorna i skolan.

 

Varför lyssnar man inte på föräldrarna?

Kunskapen om NPF-problematik måste öka bland kommunens tjänstemän. Föräldrar till barn med svårigheter vittnar om hur skolan rådfrågar dem om barnens behov och vad som kan göras på skolan först underlätta skolgången.

Haningepartiet vill värna dessa barn som behöver vårt stöd. LSS måste respekteras.

 

Skolans skyldighet till dokumentation

Pappersarbetet som pedagoger lägger ner på att skriva ansökningar om stöd till dessa barn och elever tar enorma resurser av skolan. Vissa ansökningar ska dessutom göras årligen, som om barnet helats under ett år i skolan. Men när väl ansökan om stöd och en pedagogisk kartläggning är gjord återstår bara fina ord. Inte ens personalen tror på innehållet, då resurserna saknar i förskola och skola. Haningepartiet kräver utökat stöd och mer pengar till skolan. Minska lärares administrativa bördor och låt lärarna istället lägga den tiden på kontakt med eleverna.

Rädda varenda skattekrona

Vi är mot vinstuttag i friskolor. Varje krona av skolpengen ska gå till undervisning.

Stoppa religösa friskolor

Vi vill inte ha fler religiösa friskolor eller förskolor i Haninge. Skolverket menar att utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell, det får alltså inte förekomma religiösa inslag. Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i undervisningen. Detta trots att barnkonventionens artikel 14 stipulerar att ”Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.”
Vi vill därför gå ett steg längre och helt förbjuda religiösa inslag i skolan och därmed stoppa alla nyetableringar av religiösa friskolor i kommunen.
Även Humanisterna arbetar mot religiösa inslag i skolan och i förlängningen religiösa friskolor.

Se över lokalutnyttjandet

Skollokaler står tomma stora delar av dygnet. Vi vill underlätta för föreningar, organisationer och allmänheten att hyra lokaler.