Vatten

Norrby Gärde
Vi vill använda del av Norrby Gärde till dagvatteninfiltration mot Drevviken. Vi vill också utveckla och exploatera området för kommersiell verksamhet. Området har historiskt varit jordbruksmark men det var innan väg 73 anlades.Skärmavbild 2015-10-11 kl. 15.05.23

Grundvattentäkter
Haninge har tre grundvattentäkter, Pålamalm, Schweizerdalen och Ludvigsberg. Vi vill uppmärksamma dessa och deras betydelse för vattenförsörjning.

Hanveden
Fram till oktober 2008 togs vatten regelbundet ur Hanveden. Numera används det till Bon Aqua, tillverkat av CocaCola.
498604Stor del av Jordbro industriområde ligger inom sekundärzonen. Vi vill flytta miljöfarlig verksamhet från Jordbro, framför allt SRV:s återvinningscentral över vilken kommunen har delansvar. Hanvedens idrottsplats vill i omvandla till ett rekreationsområde med dagvattendammar, likt Slätmossen.

 

Dagvatten
I stället för att låta dagvatten (regn och smält snö) gå i kulvert till Henriksdals reningsverk vill vi ha öppna dagvattendiken (som bilden tillvänster som är tagen i den tyska staden Freiburgh). Diken som leder till dammar där vattnet infiltreras naturligt, områden som även kan bli trevliga strövområden, likt Slätmossen. (bild till höger från ett område i Tyresö)

IMG_0847IMG_1124