Ett Haninge för alla

Våra vallöften

Integrera på ett långsiktigt och socialt hållbart sätt

Höj kunskapsnivån om psykisk ohälsa

Ett samordnat stöd inom LSS (lagen om särskilt stöd)

Integration

Det svenska språket är en nyckel in i det svenska samhället. Därför blir SFI ett medel för integration. Studierna där måste bli obligatoriska.

Ett annat effektivt sätt att tillgodogöra sig språket är ett eget arbete. Vi behöver fler praktikplatser och ett nätverk för företagare för stöd i det viktiga arbetet.

Vi behöver fler mötesplatser för möten mellan kulturer, mötesplatser – som precis som skolan är ickekonfessionella – samt är tillgängliga framför allt under svenska storhelger.

Vi vill ha ett medborgarkontor i varje kommundel där anställda behärskar både juridik och främmande språk och kan hjälpa medborgare som själva ännu inte tillgodogjort sig det svenska språket.

Vi vill införa ett faddersystem där etablerade svenska medborgare kan få ersättning för att lotsa nysvenskar in i svenska traditioner och koda av oskrivna regler.

Istället för att bygga flyktingbaracker vill vi att medborgare ska få erbjudande om att sätta upp kommunala Attefallare på sina tomter som efter tre år efterskänks av kommunen.

Det måste går fortare än sju år att etablera nyanlända i Haninge!
Vi vill ha en sansad och måttlig inflyttning av nysvenskar till Haninge. Vi måste sätta ett antal på hur många vi kan ta emot samt ta fram en långsiktig plan för att integrera på ett bra och socialt hållbart sätt.

Psykisk ohälsa

Vi i Haningepartiet vill förhindra psykisk ohälsa hos våra ungdomar och unga vuxna. Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem.
Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet, Så är det inte alltid i dag.
Vi värnar om att sätta in insatser i tid för våra ungdomar samt unga vuxna utifrån deras nivå och vill se ett mobilt ambulerande team som möter individen i hemmet eller utanför, för att kunna få tillit och kunna hjälpa denne till en meningsfull vardag.

Allt fler ungdomar rapporterar om psykiska besvär som oro och ångest, sådana rapporteringar är ett varningstecken för senare psykisk sjukdom och risker för självmord.
Den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar har fört med sig ett vårdbehov och försämrade förutsättningar som exempelvis att kunna etablera sig i samhället

Varje individ som sitter i ett utanförskap besitter förmågor som vi inte har råd att förlora och varje individ som vi inte hjälper ut i en sysselsättning kostar samhället mellan 10-15 miljoner kronor samhällsekonomiskt, har Haninge råd att förlora dessa ungdomar och unga vuxna.

Vi vill höja kunskapsnivån hos pedagoger, lärare, rektorer, tjänstemän och politiker inom kommunen samt NPF säkra allt från förskola till Komvux.

LSS

Lagen om stöd och service är en rättighetslag som vi i Haningepartiet värnar om, det är kommunens ansvar att lagen följs för att våra medborgare med funktionsvariationer ska få rätten till ett meningsfullt liv utifrån dennes behov.

I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

Varje stödinsats ger en möjlighet till ett liv i delaktighet och det förhindrar ett liv i utanförskap.

Alla i Haninge ska kunna vara delaktiga utifrån sin förmåga.
Varje stödinsats från kommunen ska ta hänsyn till dina individuella behov, som kan variera genom hela livet. Du ska även ha ett direkt inflytande över hur insatsen utformas och när den genomförs.

Samordnat stöd är även det en fråga vi värnar om då kommunen ska ge föräldrar samt anhöriga avlastning så man kan lägga energi på att fungera och kunna arbeta. Vi vill se en kraftig förbättring av dem samordnade individuella insatserna inom kommunen.