Bygg i Haninge!

Våra vallöften

Förtäta staden, bygg där det redan är byggt

Värna åkermark och lokalproduktionen i kommunen

Bygg rätt, enklare väg till byggrätt

Underlätta för gång- och cykeltrafiken

Haninge kommun växer snabbt. Sedan millennieskiftet har befolkningen ökat med 30 % till närmare 90 000. Detta ställer givetvis krav på att det måste byggas många nya bostäder i kommunen – hela tiden. Nya bostäder innebär arbetstillfällen lokalt, men det innebär också att vi har en möjlighet att påverka stadens geografi och utseende. Den möjligheten vill vi förvalta.

Det finns andra sätt också. Om kommunen beslutar sig för att göra som staten vill och bygga en ny stad i Hemfosas törnrosamiljöer på jordbruksmarken och efter att ha röjt skogen så blir det inte bara långt till det mesta för de som bosätter sig där – det blir också en försutten möjlighet att utveckla staden.

Längs motorvägen utnyttjar vi bullerstörda obebyggda områden för att utveckla företagsmark. Vi vill fortsätta det långsiktiga arbetet med planläggning av tidigare fritidshusområden för att koppla upp fler till det kommunala VA-systemet och skapa bra och trygga gator – och samtidigt öppna för en försiktig kompletterande byggnation.

Vattenfrågan är vår tids ödesfråga tillsammans med klimatet. Vi vill att dagvattnet omhändertas lokalt genom fördröjningsåtgärder, gräsytor, gröna tak och gärna gröna fasader.

Avslutningsvis vill vi verka för att Spårväg Syd när den står klar mellan Älvsjö-Kungens kurva-Flemingsberg i en andra etapp förlängs via Haninge till Tyresö.

Förtäta

För nya bostäder kan så klart byggas på olika ställen i kommunen beroende på vad kommunen beslutar kring planläggning. Visst kommer det att byggas enstaka hus i skärgården och i kommunens glesbygd, men vi vill framförallt utveckla staden Haninge. Genom att komplettera befintliga flerbostadshus kan vi skapa omväxling i arkitektur och boendeformer och av dagens parallellställda huskroppar skapa kvartersstrukturer med trygga innegårdar.

Bygg inte på åkermark

I Haninge finns produktiv åkermark av hög kvalitet. Där vill vi inte bygga bostäder. Även om marken ligger för träda kan vi utnyttja dess ekosystemtjänster, dvs skydda skalbaggar, låta bina frodas, binda koldioxid i marken samt infiltrera dagvatten (regn) till nytt grundvatten.

Samtidigt kan vi förbättra utemiljön och utveckla parkernas kvalitet. Och genom att fler bor på samma plats kan vi skapa underlag till ett förbättrat serviceutbud. Att utveckla den befintliga staden på detta vis skapar också bostäder i lägen nära pendeltåg och direktbussar så att det är för människorna vi skapar plats och inte för fler bilar. Vi vill utveckla Haninge till en blomstrande, spännande, mångfacetterad och sammanbyggd stad från Länna/Vega i norr via Handen/Vendelsömalm/Brandbergen till Jordbro och Västerhaninge i söder. Här ska det bli lättare att gå och cykla och utveckling av huvudstråk vara ett ledord i planeringen. Kanske kan gatstenar på Eskilsvägen få markera början på en stolt stad och en ny gång- och cykelväg raka spåret över till Brandbergens centrum bli en dynamisk huvudaxel i den nya staden.

Gör vi så här så skapar vi en fantastisk stad i Haninge – en stad som lever och där man möter andra människor på gatan och känner sig trygg. Detta är dock inte det enda sättet att utveckla bebyggelsen i Haninge.

Vi vill uppmana handlare i kommunen att ställa lokalproducerade produkter i blickfånget.

Alternativ till bilen

Cykelmotorvägar och säkra cykelparkeringar med tak och pump.
Uppmuntra transporter med transportcyklar inom kommunen.

Bygg rätt – enklare till byggrätt

Digitalisera bygglovsansökan för att få direktrespons på möjligheter.
Tydlig information vilka tillstånd som behövs, vilka regler som gäller.