Föreningslivet

Våra vallöften

Stöd och uppmuntra ideella föreningar – befintliga och nya

Bygg aktivitetshus som mötesplatser i flera kommundelar

Idrott på din nivå – både topp och bredd

Ett levande kultur- och fritidsliv är en viktig del av Haninges attraktionskraft. Kommunens kulturpolitik ska skapa goda förutsättningar för såväl kulturliv som utövare. Stödet till idrotts- och föreningslivet är viktigt för att stödja ett liv i rörelse och ett aktivt föreningsliv.

Idella föreningar

De kommunala föreningsbidragen ska stimulera till folkhälsa, träning, meningsfull fritidsaktivitet, demokratiska förhållningssätt med utgångspunkt i likvärdiga villkor för pojkar och flickor. Ett led i detta arbete är att uppmuntra föreningar att arbeta integrations-, tillgänglighets-, mångfalds- och jämställdhetsfrämjande. 

Det kommunala stödet ska vara likvärdigt och omfatta också andra hyres-/ägandeförhållanden än kommunala.

Haninge kommun ska inte upplåta lokaler till verksamheter, organisationer, eller aktiviteter som uppmuntrar eller bejakar våld, rasism, extremism, religion eller droger.

Vi vill stödja ideella organisationer genom att bland annat upplåta lokaler för administration. Vi vill också hjälpa föreningar med administrativa tjänster, såsom medlemsvård, ekonomi och bokföring.

Haninge kommun ligger i framkant vad det gäller att välja det mest miljövänliga alternativet när vi bygger nytt. Vi ska även uppmuntra våra leverantörer att vara innovativa så att miljön kommer i första rummet, inte priset. Här ska man uppmuntras att utöva sin aktivitet på sin nivå, vi vågar.

I kommunens norra delar så ser vi över hallbehovet så att det finns förutsättningar för alla.

Spontanidrott

Vi behöver fler ytor som gör det möjligt för spontanaktiviter vilket underlättar för barn och vuxna att vara i rörelse.

Aktivitetshus åt alla

Haninge kommun ska positivt pröva ansökningar om att köpa namnrättigheter till olika arenor och anläggningar, samt reklamplatser för föreningar på material och i anläggningar.

I Haninge kommun så ska alla ha plats för aktivitet, på tider som passar ledare och utövare beroende på ålder. Man ska inte behöva ta ledigt från jobbet för att hålla en aktivitet, det ska finnas tillräckligt med möjligheter för detta.