Företagen

Våra vallöften

Ny företagsmark i området kring 73:an och Gudöbroleden

Stödja det lokala näringslivet

Främja sociala företag

En byggmarknad centralt i Haninge

Starkare hållbara direktiv till upphandlingsnämnden

Det lokala näringslivet

Småföretagarandan i Haninge
Det finns många små företag i Haninge. Vi vill stärka kontakten mellan företagen, företagsorganisationen och kommunen. Vi vill ge företagen en enklare väg till kommunens handläggare och starkare koppling till gymnasiet och entreprenörsprogrammet.
För integrationen är SFI och eget arbete en nyckel. Vi vill stärka bandet mellan kommunens företag och SFI-praktikplatser.

Nya företag
Vi vill förenkla nyetablering av företag i Haninge genom att ge företagen ”en väg in” till kommunen, dvs en dedikerad person som hjälper företagen igenom den kommunala processen med bygglov, etableringsstöd, tillstånd, praktikplatser, utbildningsplatser och samarbete med andra företag inom kommunen – nätverk.
Vi vill få till en hantverksby för mindre företag med olika upplåtelseformer av lokaler.

Sociala företag

Det finns många människor i dagens Sverige som inte orkar med det snabba tempot som råder på arbetsmarknaden. Vi vill erbjuda dessa kompetenta människor en möjlighet att bidra i mån av kraft och ork. Sociala företag innebär att personer med nedsatt arbetsförmåga får chans att arbeta den tiden de mäktar med. Sociala företag finns ofta i branscher som servering, tillverkning och trädgårdsskötsel. Vi är övertygade om att det finns fler branscher där sociala företag kan etableras.

Vi vill värna både privata och kommunala sociala företag inom kommunen. Företagen behöver få ekonomisk kompensation, både som bonus per aktiverad individ (vilken idag stannar hos kommunen) samt lokalstöd.

Vi behöver få ut människor i arbetslivet så fort som möjligt. Människor mår bra av ett sammanhang och en delaktighet. Vi måste värna om alla. Det är en investering, både socialt och ekonomiskt.

Arbetsplatsområden
Vi vill undersöka nya platser för etablering av arbetsplatsområden, framför allt utmed väg 73 och Gudöbroleden i kollektivtrafiknära lägen.
Vi vill utveckla Albyberg till ett område för miljömedvetna framtidsföretag sk cleantech med egen produktion av energi samt omhändertagande av dagvatten.

Vi vill ha ett nätverk för kvinnliga företagare.

Upphandling

Kommunen omfattas av LOU– lagen om offentlig upphandling. Det innebär att all inköp måste föregås av minst tre offerter där den som uppfyller fastslagna kriterier vinner. För att kunna göra en hållbar upphandling måste kravställan innehålla godkända krav på hållbarhet. Kommunens upphandlingsnämnd måste bli bättre på att skruva kravställan så att ekologiska och social krav skattas högre.